Ile aux Moines > Livre d'or
Ile aux Moines

 

La semaine du Golfe

Edition 2015

  mercredi 19 juin 2024

  • 27775283 pages vues
  • 20639194 visiteurs

ILE AUX MOINES 

PARIS 

Accueil

Ile aux Moines

La Mairie

Espace Citoyen

Plan d'île

Images de l'île

Infos Pratiques

Offres d'emplois new

Le Médecin sos

Hébergement

Restaurants

Bars

Boutiques

Alimentation

Ostréiculture

Immobilier

Artisans

Passage

Guide de pêche

Ecole de voile

Vendre-Acheter

Vélos location

Covoiturage

News

Articles

Forums

Chat

Les Faqs

Quizz

Exposition

Livre d'or

Newsletter

Rechercher

Statistique

Photos

Vidéos

Evenements

Téléchargement

Liens

Personnaliser

Remerciments

Webmaster

Kerisa maison d'hôtes

Visiter le site de la Maison d'hôtes Kerisa

Peintures d'enfants

Visiter la galerie de peintures des enfants de l'Ile aux Moines

Ecole

Visiter le site de l'Ecole Saint Joseph de l'Ile aux moines fait par les enfants

Partez tout de suite

Consultez les offres

Cette place est pour vous contactez nous

Partez tout de suite

Votre soirée TV

Ile aux Moines > Livre d'or

.: Messages du livre d'or - Page 23/86 :.

Great stuff!
Envoyé par Henry le 02/02/2021 à 07:15

This is really good. Tree Service Colorado Springs

Boulder Tree Service

Greeley Tree Service

Thank you for sharing
Envoyé par Trinh le 02/02/2021 à 07:13

Tree Trimming Denver

agreeniAllorryEvigue
Envoyé par Andrewwreva le 31/01/2021 à 13:56

https://vk.com/@-202141115-big-naked-anal-fuck
https://vk.com/@-202138377-bestrafung-durch-fisting-pornhub-deutsch
https://vk.com/@-202138580-black-girl-fucks-men-sex-licking
https://vk.com/@-202182859-heie-latina-beim-unglaublichen-blowjob-pornhub-deutsch
https://vk.com/@-202138569-photo-of-nude-women-s-pussy-s
https://vk.com/@-202140856-sexy-naked-middle-aged-babes
https://vk.com/@-202141249-heie-brunette-voll-bestuckt-pornhub-deutsch
https://vk.com/@-202141272-little-teen-naked-ass
https://vk.com/@-202141833-bi-black-girls-naked
https://vk.com/@-202182918-kaviar-amateur-sex-pornos-deutsch
https://vk.com/@-202141231-naked-girl-fucking-in-jungle
https://vk.com/@-202140926-black-booty-slap-gifs
https://vk.com/@-202130464-sex-photos-sania-fake
https://vk.com/@-202138308-stiefmutter-ficken-pornos-deutsch
https://vk.com/@-202137306-dominat-pornos-deutsch
https://vk.com/@-202141618-nude-dancer-ass-fuck
https://vk.com/@-202183747-japan-lasst-sich-von-getto-pimmel-ficken-deutschetubenet
https://vk.com/@-202183963-die-hubsche-nachbarin-wird-erst-einmal-gefistet-pornhub-de
https://vk.com/@-202137315-old-man-finger-pussy-teenage
https://vk.com/@-202138994-lesben-deutsche-pornos-part-2
https://vk.com/@-202138342-hairy-pussi-nude-woman-gifs
https://vk.com/@-202141249-zwei-lesbische-madchen-pissen-sich-gegenseitig-an-deutsche
https://vk.com/@-202142171-my-cousin-s-pussy-pics
https://vk.com/@-202185950-heisse-schwanz-und-pussygeile-partygirls-besorgen-es-dem-bbc
https://vk.com/@-202140909-german-sex-girl-pics
https://vk.com/@-202138377-hot-young-horney-girls
https://vk.com/@-202182906-schone-teenage-frau-wird-von-einem-pulsierenden-schwanz-gena
https://vk.com/@-202140909-heie-euro-gilf-in-strumpfen-gefickt-pornhub-deutsch
https://vk.com/@-202136834-schwarzer-fesselt-weisse-und-fickt-sie-dann-deutschetubene
https://vk.com/@-202142154-cumming-inside-mother-pussy
https://vk.com/@-202131213-sexy-girls-putting-dilldoe-in
https://vk.com/@-202183726-milf-lesben-in-hd-pornhub-deutsch
https://vk.com/@-202141793-mujeres-en-tangas-porn
https://vk.com/@-202182783-devote-mollige-tief-in-den-mund-gebumst
https://vk.com/@-202183942-regina-ice-versauter-pornostar-aus-rumanien-pornhub-deut
https://vk.com/@-202141272-sport-pornos-deutsch
https://vk.com/@-202138437-girls-dancing-in-gym-for-cum-shot
https://vk.com/@-202141189-teen-girl-mit-geilen-titten-deutschetubenet
https://vk.com/@-202141131-junna-hara-geniet-den-fick-pornhub-deutsch
https://vk.com/@-202183617-ein-kleines-asiatisches-madchen-steht-auf-anal-pornhub-deu
https://vk.com/@-202138299-spongebob-blue-fish-with-penis
https://vk.com/@-202141154-darth-vader-pornos-deutsch
https://vk.com/@-202141169-nude-image-of-small-unmature-girl
https://vk.com/@-202130414-sri-lanka-fuck-auntys
https://vk.com/@-202140479-tatowierte-madchen-pornos-deutsch
https://vk.com/@-202141010-masterbation-contest-gif-xxx
https://vk.com/@-202138550-zopfe-teen-whitney-westgate-liebt-es-schwanze-zu-lutschen
https://vk.com/@-202138994-verfuhrerische-blondine-mit-kessem-po-pornhub-deutsch
https://vk.com/@-202183847-asiatian-lutscht-weien-schwanz-und-bekommt-sperma-ins-gesich
https://vk.com/@-202141759-riesigen-breasted-sexpot-cassidy-banks-fickt-mit-ihr-bf-s-be

channelnewsasia
Envoyé par Jamesdip le 30/01/2021 à 19:34

trump china wonhowonho

kim jong un

Opportunities you can’t miss
Envoyé par Jefferyinsum le 30/01/2021 à 12:05

The Vogue Choice where we share your passion. That’s why we have gathered a remarkable collection of fashion products in such categories as sunglasses and Men Jewelry
to name a few. You will not regret the decision to buy from this online shop thanks to a rich selection of goods, affordable prices and outstanding customer service.

Test, just a test
Envoyé par XRumerTest le 28/01/2021 à 07:23

Hello. And Bye.

Öèôðîâàÿ íåäâèæèìîñòü Grid Group - Digital real estate Grid Group
Envoyé par Russeltut le 28/01/2021 à 06:38

RUS

Èííîâàöèîííàÿ https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/ äëÿ èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòü è öèôðîâûå àêòèâû äëÿ âàøåãî áóäóùåãî. Ïðåäîñòàâëÿåì âîçìîæíîñòü êàæäîìó ÷åëîâåêó èíâåñòèðîâàòü â öèôðîâûå àêòèâû ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, âëàäåòü äîëÿìè ýòèõ êîìïàíèé èíâåñòèðîâàòü â ñòðîèòåëüñòâî êîììåð÷åñêîé è æèëîé íåäâèæèìîñòè ïî âñåìó ìèðó îò 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé âûãîäû. Êîìàíäà Grid Group ðàçðàáîòàëà óíèêàëüíóþ ìîäåëü, ãäå ïàðòíåðû ìîãóò ñîçäàâàòü ñâîé êàïèòàë çàðàáàòûâàÿ íà ïàññèâå îò âëîæåííûõ â íåäâèæèìîñòü èíâåñòèöèé è ïîëó÷àòü äîõîä ïî ïàðòíåðñêîé ïðîãðàììå. Õîòèòå ñòàòü äîëëàðîâûì ìèëëèîíåðîì? - Òîãäà Äîáðî ïîæàëîâàòü https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/

EMG

An innovative platform for investing in real estate and digital assets for your future. We provide an opportunity for everyone to invest in digital assets of promising projects, to own shares of these companies to invest in the construction of commercial and residential real estate around the world from 1 square meter in order to obtain maximum benefits. The Grid Group team has developed a unique model where partners can create their own capital by earning on the liability of investments made in real estate and receive income through the partner program. Do you want to become a dollar millionaire? "Then https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/

https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/


.
https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/

Lừa đảo Bán sắt thép hòa phát,lưới B40
Envoyé par 0936066805_Imamp le 27/01/2021 à 20:50

Lừa đảo Bán sắt thép hòa phát,lưới B40.Mọi người không mua ở đây nhé. Cẩn thận bị lừa.
Thông tin thằng lừa đảo:

0768531240
0936.0668.05
0936066805
STK : 32110001172479
NGÂN HÀNG BIDV
VŨ VĂN SƠN

https://www.facebook.com/profile.php?id=100060085748693
https://postimg.cc/gallery/5244k2P/8d703ad4

TAGS:
lừa đảo sắt thép ở bình phước
lừa đảo bán lưới B40
chiêu lừa đảo sắt thép
sắt thép lừa đảo
lừa đảo sắt thép ở An Giang
lừa đảo sắt thép ở Bà Rịa - Vũng Tàu
lừa đảo sắt thép ở Bắc Giang
lừa đảo sắt thép ở Bắc Kạn
lừa đảo sắt thép ở Bạc Liêu
lừa đảo sắt thép ở Bắc Ninh
lừa đảo sắt thép ở Bến Tre
lừa đảo sắt thép ở Bình Định
lừa đảo sắt thép ở Bình Dương
lừa đảo sắt thép ở Bình Phước
lừa đảo sắt thép ở Bình Thuận
lừa đảo sắt thép ở Cà Mau
lừa đảo sắt thép ở Cao Bằng
lừa đảo sắt thép ở Đắk Lắk
lừa đảo sắt thép ở Đắk Nông
lừa đảo sắt thép ở Điện Biên
lừa đảo sắt thép ở Đồng Nai
lừa đảo sắt thép ở Đồng Tháp
lừa đảo sắt thép ở Gia Lai
lừa đảo sắt thép ở Hà Giang
lừa đảo sắt thép ở Hà Nam
lừa đảo sắt thép ở Hà Tĩnh
lừa đảo sắt thép ở Hải Dương
lừa đảo sắt thép ở Hậu Giang
lừa đảo sắt thép ở Hòa Bình
lừa đảo sắt thép ở Hưng Yên
lừa đảo sắt thép ở Khánh Hòa
lừa đảo sắt thép ở Kiên Giang
lừa đảo sắt thép ở Kon Tum
lừa đảo sắt thép ở Lai Châu
lừa đảo sắt thép ở Lâm Đồng
lừa đảo sắt thép ở Lạng Sơn
lừa đảo sắt thép ở Lào Cai
lừa đảo sắt thép ở Long An
lừa đảo sắt thép ở Nam Định
lừa đảo sắt thép ở Nghệ An
lừa đảo sắt thép ở Ninh Bình
lừa đảo sắt thép ở Ninh Thuận
lừa đảo sắt thép ở Phú Thọ
lừa đảo sắt thép ở Quảng Bình
lừa đảo sắt thép ở Quảng Nam
lừa đảo sắt thép ở Quảng Ngãi
lừa đảo sắt thép ở Quảng Ninh
lừa đảo sắt thép ở Quảng Trị
lừa đảo sắt thép ở Sóc Trăng
lừa đảo sắt thép ở Sơn La
lừa đảo sắt thép ở Tây Ninh
lừa đảo sắt thép ở Thái Bình
lừa đảo sắt thép ở Thái Nguyên
lừa đảo sắt thép ở Thanh Hóa
lừa đảo sắt thép ở Thừa Thiên Huế
lừa đảo sắt thép ở Tiền Giang
lừa đảo sắt thép ở Trà Vinh
lừa đảo sắt thép ở Tuyên Quang
lừa đảo sắt thép ở Vĩnh Long
lừa đảo sắt thép ở Vĩnh Phúc
lừa đảo sắt thép ở Yên Bái
lừa đảo sắt thép ở Phú Yên
lừa đảo sắt thép ở Cần Thơ
lừa đảo sắt thép ở Đà Nẵng
lừa đảo sắt thép ở Hải Phòng
lừa đảo sắt thép ở Hà Nội
lừa đảo sắt thép ở TP HCM

Change all of your browser fingerprinting with Nofingerprinting.com
Envoyé par DavidNal le 26/01/2021 à 18:00

NoFingerprinting.com has a software with unique methods that change fingerprints in a natural way and remain undetectable to online tracking services. Easily bypass fingerprinting and skip over sms verification from major big data companies like Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc.

Create unlimited browser configurations. Each new browser will have non-unique Canvas prints, WebGL, fonts, etc.

Buy it now,Because Privacy Matters. Now for a limited time with 10% discount, available for a limited period

https://images.google.td/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nofingerprinting.com%2F - device fingerprinting android

Ïåðâàÿ â Ìèðå îöèôðîâêà íåäâèæèìîñòè - The World's first digitization of real estate
Envoyé par Russeltut le 24/01/2021 à 10:33

RUS

Èííîâàöèîííàÿ https://grid-x-platforms.blogspot.com/ äëÿ èíâåñòèöèé â íåäâèæèìîñòü è öèôðîâûå àêòèâû äëÿ âàøåãî áóäóùåãî. Ïðåäîñòàâëÿåì âîçìîæíîñòü êàæäîìó ÷åëîâåêó èíâåñòèðîâàòü â öèôðîâûå àêòèâû ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ, âëàäåòü äîëÿìè ýòèõ êîìïàíèé èíâåñòèðîâàòü â ñòðîèòåëüñòâî êîììåð÷åñêîé è æèëîé íåäâèæèìîñòè ïî âñåìó ìèðó îò 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé âûãîäû. Êîìàíäà Grid Group ðàçðàáîòàëà óíèêàëüíóþ ìîäåëü, ãäå ïàðòíåðû ìîãóò ñîçäàâàòü ñâîé êàïèòàë çàðàáàòûâàÿ íà ïàññèâå îò âëîæåííûõ â íåäâèæèìîñòü èíâåñòèöèé è ïîëó÷àòü äîõîä ïî ïàðòíåðñêîé ïðîãðàììå. Õîòèòå ñòàòü äîëëàðîâûì ìèëëèîíåðîì? - Òîãäà Äîáðî ïîæàëîâàòü https://grid-x-platforms.blogspot.com/

EMG

An innovative platform for investing in real estate and digital assets for your future. We provide an opportunity for everyone to invest in digital assets of promising projects, to own shares of these companies to invest in the construction of commercial and residential real estate around the world from 1 square meter in order to obtain maximum benefits. The Grid Group team has developed a unique model where partners can create their own capital by earning on the liability of investments made in real estate and receive income through the partner program. Do you want to become a dollar millionaire? "Then https://grid-x-platforms.blogspot.com/

https://grid-x-platforms.blogspot.com/


.
https://grid-x-platforms.blogspot.com/

The best software for hackers (hack bank / dating / bitcoin)
Envoyé par CoinBitStinc le 22/01/2021 à 11:28

The best software for hackers (hack bank / dating / bitcoin)

https://cranhan.blogspot.com/

and much more in the channel Telegram

https://t.me/brute_engine

i am so satisfacted. greetings
Envoyé par wallyplene le 20/01/2021 à 17:17

i am so satisfacted.my english is poor, sorry :). thx for approving my user greetings wally

Ich bin gegen covid 19. Was ist deine Meinung?
Envoyé par mitunsHog le 18/01/2021 à 14:13

Ich bin gegen covid 19. Was ist deine Meinung? mituns

New Fortnite Skins iOS Android 2021
Envoyé par woovat le 13/01/2021 à 22:22

https://searob.weebly.com/contact.html

Informative Tips upon Finding A great Desktop Computer For A good Deal

When buying a computer, you may enter the heap and see rows and rows of desktop machines. This can leave you feeling vertigo as you try to decipher which is your best bet. instead of facing this dilemma, use the tips below to craft a plot which helps you acquire a good deal.

When searching for a desktop computer be sure to shop around. once the growing popularity of laptops, tablets, and mobile devices, desktops have fallen out of favor. As such, sales are struggling. Use this to your advantage and see for the best deals out there bearing in mind purchasing a extra desktop computer.

If you past playing games online and desire to buy a gaming computer, you craving to recall some things. make sure the computer has a video card that's good, a memory of a minimum of 4 GB, and a unchangeable display that's high. There are moreover keyboards that are build up to maximize your experience.

As you see for the right desktop computer for your needs, pay close attention to your designed type of Internet attachment as skillfully as whether or not a potential desktop model has a modem. If you are not accomplished to link up to broadband due to your location, you will infatuation a modem. Otherwise, you can buy a computer that does not have one.

If you desire to keep money on your desktop computer, look into buying a refurbished model. These computers are ones that have been unadulterated at the factory and are often offered at a steep discount. These are usually offered by the computer brands upon their own websites, for that reason understand a look since you purchase a supplementary computer.

If you desire to extend the simulation of your potential desktop computer, make clear you pick one that is upgradeable. There are more than a few desktops these days that seal entry to the inner workings of the machine. That means no completion to upgrade. Check that you've got entry prior to buying.

If you need a more powerful computer, see in areas listed as "gaming" or "entertainment" computers. These will have more RAM and faster processors which can handle these tasks. If you buy a computer listed as an "everyday" machine, you'll find that it just doesn't sentient stirring to your needs.

Try online comparison shopping later than you compulsion a desktop computer. Using comparison sites that take action what a certain model offers across merged brands can assist you you deem where to buy. It can after that save you a lot of money. definite sites may provide useful additions and free shipping.

The computer world keeps changing, and a desktop computer is now cheaper than a lot of laptops. You can get a good computer for under 500 dollars. buy it from a trusted collection to ensure that full preserve is offered.

When buying a used computer, be sure to acknowledge it apart to check every of its components. see at the ports, the exploit and the boards inside to see if anything obvious is wrong. Don't know what to look for? Check out Google Images in the past you go to the seller.

Find out if the desktop computer you desire has included programs. You habit to know what they are. You dependence to know if it has a word processor or spreadsheet program that you will use. This is important to many for their work. Also, find out if the software included are full versions or demos. The demos expire after 30 or 90 days, which require you to purchase the full versions yourself.

KW:
Free Fortnite Skins iOS Android 2021
Free Skins In Fortnite iOS Android 2021
How To Get Free Skins In Fortnite 2021
Free FORTNITE Skins No Human Verification 2021
How To Get Free Skins In FORTNITE PC 2021
Free Fortnite Skins iOS Android 2021

Áåñïëàòíûå Ýôèðèóìû Free Ethereum
Envoyé par Russeltut le 11/01/2021 à 05:13

EMG

Gentlemen! Today, during the global crisis associated with the CAVID-19 pandemic, the Bitcoin BTC rate broke all records and reached the level of 35,000 US dollars for one coin. Accordingly, the Ethereum ETH coin follows, which is also growing rapidly. We present to you Telegram Bot, a completely free method for daily collection of Ethereum ETH coins. Just install Telegram Messenger on your computer or smartphone and take Ethereum ETH cryptocurrency daily. It is very profitable and completely safe! Those who have Telegram on smartphones do not need installation. https://ethereum-automining.blogspot.com/ - More details>>>


RUS

Ãîñïîäà! Ñåãîäíÿ âî âðåìÿ ãëîáàëüíîãî êðèçèñà ñâÿçàííîãî ñ ïàíäåìèåé COVID-19, êóðñ Áèòêîéíà BTC ïîáèë âñå ðåêîðäû è âûøåë íà óðîâåíü 35 000 äîëëàðîâ ÑØÀ çà îäíó ìîíåòó. Ñîîòâåòñòâåííî è ìîíåòà Ýôèðèóì ETH èä¸ò ñëåäîì, êîòîðàÿ òàê æå ñòðåìèòåëüíî ðîñò¸ò. Ïðåäñòàâëÿåì Âàì Òåëåãðàìì Áîòà, ñîâåðøåííî áåñïëàòíûé ñïîñîá ïî åæåñóòî÷íîìó ñáîðó ìîíåò Ýôèðèóì ÅÒÍ. Ïðîñòî óñòàíîâèòå Òåëåãðàìì Ìåññåíäæåð íà ñâîé êîìïüþòåð èëè íà ñìàðòôîí è çàáèðàéòå åæåäíåâíî êðèïòîâàëþòó Ýôèðèóì ÅÒÍ. Ýòî î÷åíü âûãîäíî è ñîâåðøåííî áåçîïàñíî! Òåì, ó êîãî åñòü Òåëåãðàìì íà ñìàðòôîíàõ óñòàíîâêà íå òðåáóåòñÿ. https://ethereum-automining.blogspot.com/ - Áîëåå äåòàëüíî>>>

https://t.me/cryptorttmbot?start=464939433 - https://1.bp.blogspot.com/-5qCtgQTo4yU/X_dVCphXkqI/AAAAAAAADK4/8OTMiSvpxREhHifaoBq7MdTXADDX3ZZFACLcBGAsYHQ/s320/qr-code.png

Change all of your browser fingerprinting with Nofingerprinting.com
Envoyé par Timothyreics le 10/01/2021 à 13:52

Nofingerprinting.com has a software with unique methods that change fingerprints in a natural way and remain undetectable to online tracking services. Easily bypass fingerprinting and skip over sms verification from major big data companies like Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc.

Create unlimited browser configurations. Each new browser will have non-unique Canvas prints, WebGL, fonts, etc.

Buy it now,Because Privacy Matters. Now for a limited time with 10% discount, available for a limited period

https://maps.google.bf/url?q=https%3A%2F%2Fwww.nofingerprinting.com%2F - browser fingerprinting element

Ýòî Òåìà äëÿ ïîïóëÿðíûõ áëîããåðîâ è àäìèíîâ ôîðóìà This is a topic for popular bloggers and forum admins
Envoyé par RebekaNup le 06/01/2021 à 03:59

RUS

Äðóçüÿ è Êîëëåãè! Ñåãîäíÿ â ðàçãàð ïàíäåìèè COVID 19 îãðîìíîå êîëè÷åñòâî áîãàòûõ ëþäåé èùóò ñïîñîáû ñîõðàíèòü ñâîé êàïèòàë, òàê êàê ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà óïàëà íå 30%. Ìíîãèå cåãîäíÿ â ïîèñêàõ çàðàáîòêà è ïðèáûëè èùóò â èíòåðíåòå. Ïîýòîìó õî÷ó ïîñîâåòîâàòü âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïîëîæåíèåì è ïðèíÿòü ìóäðîå ðåøåíèå ýòî ïðîäâèãàòü ëåãàëüíûé áèçíåñ â ñâîþ ïîëüçó. Áîëåå äåòàëüíî ÷èòàéòå â https://gridgroup.cc/grid-x/register/WbvkvAIa

ENG

Friends and Colleagues! Today, in the midst of the COVID 19 pandemic, a huge number of rich people are looking for ways to save their capital, as the global economy has fallen by not 30%. Many people today are looking for earnings and profits on the Internet. Therefore, I would like to advise you to take advantage of this provision and make a wise decision to promote legal business in your favor. Read more in https://gridgroup.cc/grid-x/register/WbvkvAIa

https://gridgroup.cc/grid-x/register/WbvkvAIa

Òåìà äëÿ "íèùèõ" çâ¸çä Ðîññèéñêîé ýñòðàäû
Envoyé par RebekaNup le 30/12/2020 à 12:57

RUS

 èíòåðíåòå ïîÿâèëîñü ìíîãî ñòàòåé ïðî òî êàê àðòèñòû è çâ¸çäû ýñòðàäû ïðîñÿò ÌÐÎÒ (ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü) ó Ãîñóäàðñòâà âî âðåìÿ ïàíäåìèè COVID-19. À íåêîòîðûå íà Þòóáå âîîáùå âûêëàäûâàþò íîìåðà áàíêîâñêèõ êàðò ñ íàì¸êîì íà ïîäà÷êó. Ïðîñòîé ìóçûêàíò ïðèñòûäèë èõ è ïîñîâåòîâàë îáîéòèñü áåç ïîïðàøàéíè÷åñòâà, ïîêàçûâàÿ êàê çàðàáàòûâàòü èíûì ñïîñîáîì è âû äóìàåòå ïîéäóò íà ýòî íàøè "çâ¸çäû" øîó áèçíåñà? ß äóìàþ ÷òî âðÿä ëè! Ïðîñòî ïðîäîëæàò ïðîñèòü ìèëîñòûíþ êàê íèùåáðîäû áåç ñòûäà è ñîâåñòè. À êàê äóìàåòå âû?. ×èòàòü https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/

ENG

Many articles have appeared on the Internet about how artists and pop stars ask for the minimum wage (financial assistance) from the State during the COVID-19 pandemic. And some on YouTube even post bank card numbers with a hint of a handout. A simple musician shamed them and advised them to do without begging, showing how to earn in a different way and do you think our" stars " of show business will go for it? I don't think so! Just keep begging like beggars without shame or conscience. What do you think? https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/

https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/


https://gridgroup-shoubiznes.blogspot.com/

appliance repair greensboro north carolina
Envoyé par scottheflin589 le 25/12/2020 à 13:10

It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

Scott of appliance repair greensboro north carolina

appliance repair greensboro north carolina
Envoyé par scottheflin589 le 25/12/2020 à 13:09

It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

Scott of appliance repair greensboro north carolina

20 précédentes  20 suivantes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86)

.: Signe le livre d'or ! :.

Des encouragements, des suggestions ? Signe le livre d'or !

Pseudo :

Email :

Titre :

Message :

© Clinik -Copyright (C) 2009-tous droits réservés

rss

Abonnez-vous à notre flux RSS

couleurs

Changez de couleur comme vous-voulez !

login

Inscrivez-vous!
Exprimez-vous!

Comment trouves-tu le Portail Ileauxmoines.fr ?

Pas mal

Nul

Exellent

A revoir

Vote pour voir les résultats

Passage de Yves Coppens sur l'ile

Les parcs régionaux naturels

Les mimosas

Patrimoine Archéologique de l'Ile aux Moines

Le mur du Golfe

Bonne Année 2022

Nouvelle version du site

Les Rendez-Vous 2020

Optim Home

Concert

Festival de la Voile

Site du Festival de la voile un rendez-vous incontournable

Clinik

Solutions Internet & Intranet et Architecture Visuelle

Ville de Vannes

Sortir à Vannes

Ile d'Arz

Site de la commune de l'Ile d'Arz

Météo

Consultez la météo dans le Golfe sur le site de Météo France

Marée

Montante ou descendante ? vérifiez l’heure de la marée dans le Golfe

Anne Caseneuve Skipper

Partagez une journée avec Anne la plus célèbre îloise

JA Photographe

Un très beau site par un passioné du golfe du Morbihan

Atelier

Georges Finet vous invite à découvrir le site de son atelier sur l'île

Webring PHP francophone

Site au hasard
Sites du webring
Rejoindre le webring